Monday, September 12, 2011

ဂ်င္းရွပ္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ၾကည့္ျခင္း(၂)

ဂ်င္းရွပ္၏ အၾကမ္းမဖက္ေတာ္လွန္ေရးဘာသာရပ္အား ( တရပ္တရြာမွာတေယာက္) ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္
ေျမာက္ေသာေန႔သည္ အာဏာရွင္တို႔၏ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္သည္။စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီႏွင့္လု႔အခြင့္အေရးတို႔အား
အာမခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီးကို ျငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ေသာေန႔ျဖစ္မည္ဟု က်ေနာ္
ေလးေလးနက္နက္ ယံုၾကည္လွ်က္ရွိပါ၏။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္----------------
          ဤဘာသာရပ္တခုလံုးအားအဓိပၸါယ္ဖြင့္လိုက္မည္ဆိုပါက“လႈပ္ရွားျခင္း”ဟူ၍ အေျဖရေပသည္။သို႔ေသာ္ ဗရမ္းဗတာ  လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္။ နေမာ္နမဲ့ လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားက္ုလည္းတားျမစ္ထားသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈေတြႏွင့္တု႔ံျပန္ျခင္းကိုလည္းအထူးေရွာင္ၾကဥ္ေစရန္အတြက္ ကမၻာ့သမိုင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင ့္ရွင္းလင္းေဖၚျပထားသည္။၇န္သူအလာကိုထိုင္ေစာင့္၍ အဖမ္းခံရတာမ်ိဳးသည္ အၾကမ္းမဖက္ေတာ္လွန္ေရး မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္းဖြင့္ဆိုထား၏။
          လႈပ္ရွားျခင္းသည္ တိုက္စစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ သူ၏ေဒါက္တိုင္မ်ားအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္နာက်င္ေစျခင္းကိုခြင့္မျပဳပါ။ အထူးတားျမစ္ထားသည္။ရန္သူ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ၊လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာႏွင့္သူ၏ယႏၱရားဆိုင္ရာတို႔အား အင္အားခ်ိနဲ႔ေစျခင္း။ ျပိဳကြဲေစျခင္း။ ရပ္ဆိုင္းသြားေစျခင္း(သို႔မဟုတ္)မိမိဘက္ပါေအာင္ဆြဲေဆာင္ျခင္းဟူေသာ သိမ္ေမြ႔သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကိုသာဆိုလိုျဖင္းျဖစ္သည္။
          လႈပ္ရွားမႈတိုင္းသည္လည္းပံုေသမဟုတ္။မဟာဗ်ဴဟာအရ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ရေပသည္။မိမိေဒသ၏လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အခ်ိန္ကာလကို ကိုယ္တိုင္အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေျပာင္းလဲရန္နည္းနာေတြမ်ားစြာကိုလည္းထည့္သြင္းေဖၚျပထားေပသည္။မိမိ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုလြဲေခ်ာ္ျဖင္းျဖင့္ မိမိရန္သူ၏ၾသဇာအာဏာကိုပို၍ၾကီးထြားေစ ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ဤဘာသာရပ္တြင္ေတြ႔ရေပမည္။
          ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ဤအၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းနာေတြက္ု ေျမေပၚေျမေအာက္နည္း(၂)မ်ိဳးျဖင့္
လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္ပံုရိပ္ေတြအေျမာက္အမ်ားကိုေတြျမင္ႏိုင္ေပသည္။ေျမေပၚနည္းသည္ မိမိဘယ္သူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔
အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းဘာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ထုတ္ေဖၚေျပာဆို၍ ဇြဲသတၱိရွိရွိျဖင့္ခ်ီတက္ေနၾကေသာနည္းနာျဖစ္
သည္။ေျမေအာက္နည္းဆိုတာကေတာ့ မိမိဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္သည္ကို ဘယ္သူကိုမွမသိေစဘဲ မိမိ၏လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္ေတြကို
သာလွ်င္ လူတိုင္းလူတိုင္းကသိရွိခံစားေစ၇န္အတြက္လႈံ႔ေဆာ္ေသာနည္းနာေတြျဖစ္သည္။
          လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အရ ဤအၾကမ္းမဖက္ေသာ(ေျမေအာက္)နည္းလမ္းသည္ မရွိမျဖစ္အေရးတ
ၾကီးလိုအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းကို က်ေနာ္၏အေတြ႔အျမင္ ဗဟုသုတ ေတြႏွင့္ ဂ်င္းရွပ္၏ Nonviolent Struggle ေတြကိုေပါင္းစပ္
၍ ေဖၚထုတ္ေရးသားမည္ျဖစ္ပါသည္။
          အၾကမ္းမဖက္ေတာ္လွန္ေ၇း၏ဂုဏ္သိကၡာသည္ နက္နဲခက္ခဲလွ၏။လူတန္ဖိုးမဲ့သူတို႔၏ဦးေဆာင္ျခင္းငွာမစြမ္းႏိုင္ေပ
ျဖဴစင္ေသာႏွစ္လံုးသားကိုရင္း၍မြန္ျမတ္ေသာစိတ္ေစတနာျဖင့္အရာအားလံုးကိုစြန္႔လႊတ္ရျခင္းငွာရဲရင့္သူတြျဖစ္ၾကပါေလ၏။
ကမၻာသူကမၻာသားအားလံုးကတတ္ေျမာက္ထားသင့္ေသာ ဘာသာရပ္တခုျဖစ္သည္။ဤအၾကမ္းမဖက္ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာ
သည္ တခါသံုးပစၥည္းမဟုတ္။လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ေတြလို ၀ယ္ယူလို႔လည္းမရပါ။
          ထိုနည္းနာ၏သေဘာမေနာတို႔အား ခ်င့္ခ်ိန္ႏိႈင္ရန္အတြက္ ‘1929 ႏွစ္အတြင္းက အိျႏၵိယႏိုင္ငံလံုး၀လြတ္ေျမာက္ေရး
ေၾကြးေၾကာ္သံေအာက္မွ ပံုရိပ္တခုကိုေလ့လာၾကည့္သင့္ပါသည္။ အၾကမ္းမဖက္ေသာေတာ္လွန္ေရးသမားတဦးျဖစ္၇န္ လိုက္
နာရမည့္စည္းကမ္း။ေဆာင္ရြက္ရမည့္က်င့္၀တ္။စြန္႔လႊတ္ရမည့္စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္အသက္။ေရွာင္က်ဥ္ရမည့္စာရိတၱ စသည္တို႔
ကိုေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရေပမည္။
          ငါသည္  Khudai Khidmatgers (Servants of God) အဖြဲ႔၀င္သစ္ျဖစ္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏မ်က္ႏွာေတာ္
ေရွ႔ေမွာက္၌ ေအာက္ပါ ကတိသစၥာတို႔အား ေလးေလးနက္နက္အခိုင္အမာ ဂတိသစၥာျပဳပါ၏
A pledge of service
Before getting accepted into the Khudai khidmatgars the new recruits had to take the following  pledge,
In the presence of God I solemnly affirm that
1*I hereby honestly and sincerely offer myself for enrollment as Khudai Khidmatgar.
    ငါသည္ Khudai Khidmatgar ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔၀င္တေယာက္ျဖစ္ရန္အတြက္ ငါ၏အသက္ႏွင့္ခႏၶာအား လွဴဒါန္းပါ၏။
2*I shall be ever ready to sacrifice personal comfort,property and even life itself to serve the nat-
    ion and for the attainment of my country’s freedom.
   ငါသည္ ငါ့တိုင္းျပည္ႏွင့္ငါ့လူမ်ိဳး၏လြတ္လပ္မႈ ရရွီေရးအတြက္ ဥစၥာစည္းစိမ္သာမကအသက္ကိုပင္လွ်င္စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ
   ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္လွ်က္ရွိပါမည္။
3*I shall not participate in factions, nor pick up a quarrel with or bear enmity towards anybody.
    I shall always protect the  oppressed against the tyranny of the oppressor.
    ငါသည္ ဂိုင္းဂဏခြဲျခင္းအက်င့္မွေရွာင္က်ဥ္ယံုသာမက မည္သူတဦးတေယာက္ႏွင့္မွ် ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြါးျခင္းအျငိဳးအေတးထား
    ျခင္းမ်ားကိုလည္းေရွာင္က်ဥ္ပါမည္။ငါသည္ မတရားဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်စိုးမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္သူမင္းဆိုးမင္းညစ္တို႔ရန္မွအျမဲ
    တန္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။
4*I shall not become a member of any other organization and shall not furnish security or tender
    apology in the course of the nonviolent struggle.
   ငါသည္ အျခားမည္သည့္အသင္းအဖြဲ႔၏အဖြဲ႔၀င္တေယာက္ျဖစ္ျခင္းမွရန္ေရွာင္က်ဥ္ပါမည္။။အၾကမ္းမဖက္ေသာႏိုင္ငံေရး
   လႈပ္ရွားမႈသင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ေရသာခိုအေခ်ာင္လိုက္ျခင္းမွေရွာင္က်ဥ္ပါမည္။
5*I shall always obey every legitimate order of my superior officer.
    ငါ့အထက္အရာရွိ၏တရား၀င္အမိန္႔အာဏာတိုင္းကို အျမဲတန္းငါနာခံပါမည္။
6*I shall always live up to the principle of nonviolence.
    ငါသည္ အၾကမ္းမဖက္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အျမဲေနထိုင္က်င့္သံုးပါမည္။
7*I shall serve all humanity equally.The chief object of my life shall be attainment of complete
    Independence for my country and my religion.
   ငါသည္ အားလံုးေသာလူသားက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပါမည္။ငါ့ဘ၀၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ငါ့တိုင္း
  ျပည္ႏွင့္ငါ့ဘာသာ ငါ့သာသနာအတြက္ လံုး၀လြတ္လပ္ေရးရရွိ၇န္ျဖစ္ရပါမည္။
8* I shall always observe truth and purity in all actions.
    ငါသည္ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းတြင္ ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို အျမဲဦးထိပ္ပန္ဆင္ထားပါမည္။
9*I shall expect no remuneration for my services.
   ငါ၏စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈအတြက္ မည္သည့္ ဆုလာဒ္အခေငြေၾကးကိုမွ် ေမွ်ာ္လင့္လိမ့္မည္မဟုတ္။
10*All my services shall be dedicated to God they shall not be for attaining rank or for show.
    ငါ၏စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္က်ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ရာထူးအဆင့္အတန္း
    ရရွိေရး သို႔မဟုတ္ ၀င့္ၾကြားေရးအတြက္ မျဖစ္ေစရပါ။
မွတ္ခ်က္         (ဘာသာျပန္ဆိုမႈကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္)
ေ၇ွ႔လဆက္ပါဦးမည္
                                                                                                မင္းတိကၡ
                                           


         

         

No comments: