Monday, September 12, 2011

ဂ်င္းရွပ္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ၾကည့္ျခင္းရႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္ ျမန္မာသမိုင္းေၾကာင္းထဲမွ ေရွလွ်ားေထြျပားလွသည့္ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲအတြင္း
ေရတြက္ရန္မစြမ္းႏိႈင္ေတာ့သည့္ အသက္ကိုစေတးခဲ့ၾကသူမ်ား။ေျခလက္ကိုယ္အဂၤါတို႔အား ျဖတ္
ေတာက္၍လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသူမ်ား။တခ်ိဳံံ ႔ကမ်က္စိ၊ တခ်ိဳ႔ ႔ကနားတရြက္ ျဖင့္ ပါရမီျဖည့္စြက္ခဲ့ၾကသူမ်ား။ေျခာက္တိုက္
မွာေလာက္ကိုက္ခံရသူေတြႏွင့္အက်ဥ္းတိုက္မွာရိုက္ႏွက္ခံရသူမ်ား။ကိုယ့္အိုးကိုယ့္အိမ္ေတြက္ို စြန္႔၍ ဒုကၡသည္
ဘ၀ကို မွ်ေ၀ခံစားေနၾကရသူေတြ။ဤအေျခအေနသည္ကား က်ေနာ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္ေလာ။ေတာ္လွန္ေရး၏ က်
ရႈံးျခင္းေလာ။
အခြင့္ထူးခံသက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ဧကရာဇ္တို႔၏ ရက္စက္ေၾကကြဲဘြယ္ရာအမိန္႔အာဏာမ်ားနွင့္ပရမ္းပတာအလြဲ
သံုးစားကိုယ္က်ိဳးရွာသူ မူးမတ္ဗိုလ္ပါေနာက္လိုက္တစုတို႔အား သုတ္သင္ဖယ္ရွား၍  ျပည္သူအမ်ား၏မဲဆႏၵ
ျဖင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီအေျခခံအုဠ္ျမစ္ၾကီးကို ျမင့္ျမတ္သည့္ ဂရိစစ္သူၾကီး ပယ္ရီကလီ မွ
BC 600 ခန္႔ကတည္းက ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ မေတြ႔မျမင္ရေသးသည္မွာ က်ေနာ္
တို႔၏ လံု႔လမဲ့မႈေလာ။ အစဥ္အဆက္တို႔၏တာ၀န္မဲ့မႈေလာ။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၁၀ ေန႔ကတည္းက ႏုိင္ငံေပါင္း (၄၈)ႏိုင္ငံကေထာက္ခံမဲေပးျပီး ၾကားေနမဲ (၈)ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲမရွိဘဲ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲ၇စ္ျမိဳ႔၌ ကမ ၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည့္ လူ႔
အခြင့္အေရးတို႔သည္အဘယ္နည္း။တခ်ိဳ႔ကသိသေယာင္။မ်ားေျမာင္လွေသာလူေတြကလံုး၀နားမလည္။ကိုယ့္ကို
ကိုယ္လူရည္လည္ထင္ေနသူမ်ားကိုေမးၾကည့္ေတာ့ သိစရာမလိုပါဘူးလို႔ ေျဖၾကတယ္။ဤကဲ့သို႔ေသာအေနအထား
ကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတို႔၏ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္မႈေလာ။သို႔မဟုတ္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတို႔၏ က်
ရႈံးရျခင္းအေၾကာင္းေလာ။
ယေန႔ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူတခ်ိဳ႔တို႔သည္ကိုယ့္အရွင္ကိုယ့္သခင္တို႔က္ုတမ္းတလွ်က္၊တခ်ိဳ႔ျပည္သူ
ေတြက အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စစ္ဘီလူးၾကီးေတြကိုယုယလွ်က္၊အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အာဏာဆိုသည္မွာေသနတ္
ေျပာင္း၀ကလာတယ္လို႔ယံုၾကည္ေနၾကလွ်က္ရိွျခင္းကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတို႔၏ လမ္ညႊန္မႈအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ေပေလာ။သို႔မဟုတ္ ေတာ္လွန္းေရးစုစည္းမႈအင္အား၏ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ေလာ။
လြတ္လပ္ေရးအတြက္စြန္႔လႊတ္သူ။ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္အနစ္နာခံသူ။လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္စေတးခံသူ
အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ေပးဆပ္ေနသူ။ေကာင္းျမတ္ေသာအမႈကိစၥအ၀၀တို႔၌ရဲရင့္စြာတိုက္ပြဲ၀င္ခဲံၾကသူရဟန္းရွင္ႏွင့္
ေက်ာင္းသားျပည္သူတို႔၏သမိုင္းအစဥ္ကိုမွတ္တမ္းတင္ဖို႔ေနေနသာသာ ေရတြက္ရန္ပင္လြန္စြာခဲယဥ္းပါ၏။သို႔ေသာ္
လူ႔အခြင့္အေရးကိုအာမခံသည့္ဒီမိုကေရစီႏွင့္လြပ္လပ္ေရးကားအဘယ္မွာနည္း။ေတာ္လွန္ေရး၏ပင္မအခ်က္ အဂၢဗ်ဴဟာ
၏အားနည္းခ်က္ေလာ။ေမာင္းႏွင္သူမဲံ့သည့္မဟာဗ်ဴဟာ၏ပရမ္းပတာက်မႈေလာ။
ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ကိုင္းရတယ္ ဆိုသည့္ကဗ်ာသည္ က်ေနာ္၏ ဆရာတဆူပင္ျဖစ္၍လာပါေတာ့သည္။
ျပႆနာတရပ္ကိုခ်ဥ္းကပ္ရန္ လမ္းညႊန္မႈ ျပဳထားသည့္ ဤ ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ကိုင္းရတယ္ ကဗ်ာထဲမွ (why)
ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာက က်ေနာ္၏ေခါင္းထဲမွာျခာျခာလည္ေနခဲ့တာကလည္းၾကာခဲ့ျပီ။ဒီတခါ မွာေတာ့
စာရြက္ေတြေပၚမွာအန္ထုတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္္။အေျဖသည္ကားမ်ားလွပါ၏။သို႔ေသာ္ ရႈပ္ေထြးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာမွကယ္တင္ရွင္တို႔အားေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတေနသူ။အေျခအေနအားေလ့လာသံုးသပ္ေနသူ။
ဒီမိုကေရစီအားညိႈးႏြမ္းေစသူ။လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အားအၾကီးတန္
ေစသူ။ေတာ္လွန္ေရးအား ဂုဏ္နိမ့္ေစသူ။အစဥ္အလာသမိုင္းရေခါင္းငံု႔ေနသူ။ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးအားထားေနသူ။အ
ျပစ္ဒါဏ္ေပးျခင္းအားေၾကာက္အားသန္သူ။သူေတာ္ေကာင္းတရားပြါးမ်ားေနသူ။သူခိုးတို႔အားဓါးရိုးကမ္းေပးေနသူ။
မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္စိတ္ေတြေပ်ာက္ဆံုးေနသူ။စသည့္ဤအစဥ္အလာတို႔သည္ကား အာဏာရွင္တို႔အား တန္ခိုးထြားေစသည့္မူလအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သလို ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတို႔၏က်ရံႈးျခင္းအေၾကာင္းရင္းပင္
ျဖစ္ေပ၏။

ဤစာစုသည္က်ေနာ္ျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးေသာေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္တို႔းအားအေျချပဳ၍ က်ေနာ္ေလ့လာသင္ယူခဲ့
ဘူးေသာ(Gene Sharp) ဂ်င္းရွပ္၏ ႏိုင္ငံေရးအံတုမႈျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈတို႔ျဖင့္္ တိုက္ပြဲ၀င္သည့္
ဘာသာရပ္ျဖင့္ေပါင္းစပ္သံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။၇ည္ရြယ္ခ်က္၏အဓိကပစ္မွတ္သည္ က်ေနာ္ကဲ့သို႔ေသာ အ
ညၾတေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအတြက္ မိိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ျမင့္မားေရး
ႏွင့္ မဟာေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားမွ အညၾတေတာ္လွန္ေရးသမားတို႔၏သေဘာသဘာ၀ကို ရွင္းလင္းစြာသိထားေရးတို႔
ပင္ျဖစ္ပါသည္။
က်ေနာ့နည္းတူ  ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ခရီးဆက္ေနသ၊ူခ်ီတက္ေနသူ၊ဦးေဆာင္ေနသူ၊ေနာက္လိုက္လိုသူ
ရဟန္းေက်ာင္းသားႏွင့္တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွစ္မ်ားသည္လည္းမိမိ၏အမွား။မိမိ၏အားနည္းခ်က္။
မိမိတို႔၏အယူအဆ။မိမိတို႔၏သေဘာထားတို႔အားျပန္လည္သံုးသပ္၍ ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္း။ေ၇သားတင္ျပျခင္း။
၀ိုင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း။အျခားသူတို႔အျမင္သေဘာထားကိုၾကိဳဆိုျခင္း။အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္းတို႔ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးကိုစတင္ႏိုင္ရန္ က်ေနာ္တတ္အားသမွ် ေ၀ငွျခင္းပင္ျဖစ္ပါ၏။
ဤစာစုတြင္ အားနည္းခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မ်ားပါရွိပါက က်ေနာ္၏ညံ့ဖ်င္းမႈသာျဖစ္ပါသည္။က်ေနာ္အား သင္ၾကား
ညႊန္ျပေပးထားသူဆရာမ်ားႏွင့္လံု၀မသက္ဆိုင္ပါေၾကာင္းကိုလည္း၀န္ခံထားရေပမည္။Gene Sharp ေရးသားျပဳစု
သည့္ “WAGING NONVIOLENT STRUGGLE”စာအုပ္သည္ ေတာ္လွန္ေရး၏အင္အား။ေတာ္လွန္ေရး၏နည္းနာ။
သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ေသာလႈပ္ရွားမႈ။ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေပ်ာ္ရႊင္စရာစြန္႔စားခန္းမ်ားႏွင့္လူတိုင္းအားအလြယ္တကူပါ၀င္
လာႏိုင္မႈ။အမ်ား၏ယံုၾကည္ေလးစားမႈ။စည္းစနစ္မွန္ကန္မႈႏွင့္တာ၀န္ယူမႈ။အရင္အႏွီးနွင့္ေပးဆပ္မႈအနည္းပါးဆံုး
ေတာ္လွန္ေရးမွသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆီသို႔ ဦးတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
အမွန္တိိုင္းဆိုရပါလွ်င္ ဤအၾကမ္းမဖက္ေတာ္လွန္ေရးဘာသာရပ္အားသင္ယူျပီေနာက္ က်ေနာ္၏လႈပ္ရွား
မႈတိုင္းသည္ ထိေရာက္သည္။သြက္လက္သည္။အခ်ိတ္အဆက္အ၀င္အထြက္တိိက်သည္။ပစ္မွတ္ေတြကိုအလြယ္တ
ကူေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။တည့္တည့္မတ္မတ္ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။စိတ္၀င္စားဘြယ္စြန္႔စားခန္းေတြတသီတတန္းၾကီးကို ေအးေအးေဆးေဆးျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။တိုက္ပြဲထဲမွထြက္ေပၚလာသည့္ သူရဲေကာင္းမ်ားစြာတို႔ႏွင့္သစၥာရွိရွိတိုက္ပြဲ
၀င္ခဲ့ဘူးပါျပီ။သို႔ေသာ္ ေအာင္ပြဲႏွင့္ကားလြဲခဲ့ရသည္။ပန္းတိုင္သည္ကားအလွမ္းေ၀းေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။(why)ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္အေျဖရွာရင္းမွ အလင္းတန္းတခ်က္က ျဖတ္ခနဲေခါင္း
ထဲေပၚလာသည္။ေကသရာဇာ ျခေသၤ့ကိုဖမ္းဖို႔ဆိုလွ်င္ေတာကၽြမ္းရေပမည္။သူတို႔၏အမူအက်င့္ႏွင့္စရိုက္ကိုေလ့လာရ
မည္။အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္ကိုရွာ၍သူတို႔၏အၾကိဳက္ႏွင့္သူတို႔၏အငိုက္ကိုလည္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔အတူ အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ပစ္လိုပါက အာဏာ၏သေဘာသေဘာ၀ကိုသိထားရေပမည္။အာ
ဏာ၏ေရေသာက္ျမစ္ေတြကအဘယ္အရပ္မွာ အျမစ္တြယ္ေလ့ရွိသနည္း။အာဏာကိုရွင္သန္ေစသည့္ ေျမဆီေျမႏွစ္
ေတြကဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္ေလသနည္း။(why)ဘာေၾကာင့္ရွင္သန္ေနရေလသနည္း။သစ္တံုး၏အေၾကာအ
ျမွင္ကို သိေသာပါးနပ္လိမၼာသူသည္ ေပါက္ဆိန္တခ်က္တိုင္းမွာ အစိတ္စိတ္အမႊာအမႊာကြဲထြက္သြားရဘိသကဲ့သို႔
အာဏာရွင္၏အားနည္းခ်က္ေတြကိုတိတိက်က်ေရြးခ်ယ္ရွာေဖြပစ္ခတ္ျဖိဳခြင္းႏိုင္စြမ္းရွိေသာ(GeenSharp)ဂ်င္းရွပ္၏ အၾကမ္းမဖက္ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာမ်ားႏွင့္အေထြေထြဗဟုသုတတို႔အား က်ေနာ္ကဲ့သို႔ေသာ အညၾတေတာ္လွန္ေရး
သမားတိုင္း စနစ္တက် သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစခ်င္လွပါ၏။

မျပီးျပတ္ေသးသည့္ေတာ္လွန္ေရး၊ဂဃနဏမရွိေသးသည့္အဂၢဗ်ဴဟာ၊စည္းခ်က္၀ါးခ်က္မညက္ေညာေသးသည့္မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္စည္းလံုးမႈေလွ်ာ့ရဲေနသည့္လူမ်ိဳးေရးသံေယာဇဥ္ၾကီဳးမ်ားျဖင့္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည့္ရဲေဘာ္ရဲဘက္အေပါင္းတို႔သည္
မိမိကိုယ္ကိုမိမိအျပည့္အ၀ယံုၾကည္မႈျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္အခ်ိန္အခါအားေလွ်ာ္စြာကိုယ္တိုင္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္၍ ေတာ္သင့္မွန္ကန္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ(tactis)ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး အၾကမ္းမဖက္ေသာ
လုပ္ရွားမႈနည္းနာ(Mothods of action)ေတြကို စြႏ္႔စားမႈနည္းပါးေသာလႈပ္ရွားမႈ(Low risk action)တို႔ျဖင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ဟုလည္းယံုၾကည္္ပါသည္။
အဂၢဗ်ဴဟာ(Green stractigy) ကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ အညၾတတေယာက္ အတြက္မျဖစ္ႏိုင္ေသး
ဘူးလို႔ယူဆျပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုး၏ယံုၾကည္အားထားခံရသူတို႔သာဖန္တီးႏိုင္တဲ့ဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့အတြက္
အၾကယ္မခ်ဲ့လိုေတာ့ပါ။
ဂ်င္းရွပ္၏ အၾကမ္းမဖက္ေတာ္လွန္ေရးဘာသာရပ္အား ( တရပ္တရြာမွာတေယာက္) ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္
ေျမာက္ေသာေန႔သည္ အာဏာရွင္တို႔၏ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္သည္။စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီႏွင့္လု႔အခြင့္အေရးတို႔အား
အာမခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီးကို ျငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ေသာေန႔ျဖစ္မည္ဟု က်ေနာ္
ေလးေလးနက္နက္ ယံုၾကည္လွ်က္ရွိပါ၏။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္----------------
ေရွ့လမွဆက္ပါဦးမည္
မင္းတိကၡNo comments: